Basin Catalogue

You can use this feature to search sedimentary basins
Waigeo Utara Basin
Fore Arc [ 24954.0 km2]
Embaluh Utara Basin
Trench [ 41059.0 km2]
Pati Basin
Rifting Valley Back Arc [ 8400.0 km2]
Moa Basin
Rifting Valley Back Arc [ 3886.4 km2]
Pasir Basin
Rifting Valley Foreland [ 20148.0 km2]
Enggano Basin
Trench [ 25972.0 km2]
Laut Timor Basin
Passive Margin [ 60530.0 km2]
Wunga Basin
Trench [ 11749.0 km2]
Banda Basin
Transtensional Marginal Oceanic Basin [ 44778.0 km2]
Alor Basin
Rifting Valley Back Arc [ 15301.0 km2]
Minahasa Basin
Fore Arc [ 63266.0 km2]
Celebes Basin
Fore Arc [ 23835.0 km2]
Timor Basin
Passive Margin Trench [ 21694.0 km2]
Morotai Basin
Oceanic Basin [ 3501.1 km2]
Lariang Basin
Rifting Valley Foreland [ 27196.0 km2]
Sumatera Selatan Basin
Rifting Valley Back Arc [ 144619.0 km2]
Cendrawasih Basin
Fore Arc [ 36039.0 km2]